පොත්හල

BOOKSHOP - DIAKRISIS

We provid:අපි ඔබට ඉතා සාධාරණ වු ද තත්වයෙන් උසස් වුද පොත් අප සතුව ඇති කිසිදූ ලාභයකින් තොරව බව සඳහන් කරමු.

Description:

For Books List Click here

LIBRARY

We provid:One of the best Library within the Evangelical circle in Sri Lanka

Description:

Under Development

About the Library and for the books Click here