எங்களைத் தொடர்புகொள்ள

வழிகாட்டி

பதிவிறக்கம் செய்ய நீண்ட நேரம் செல்லக்கூடும். பதிவிறக்கம் செய்யூம் போது ”கிருபை வேதாகம சபை” என்று காட்டப்படும்.


View Larger Map

எங்களைத் தொடர்புகொள்ள

19 ‚ இராஜசிங்க வீதி‚

வெள்ளவத்தை

கொழும்பு 00600

இலங்கை

எங்களை அழையுங்கள்

+94 11 2503519

மின்னஞ்சல் செய்யுங்கள்

office@graceevangelicalchurch.info